VERHUUR van

Springkastelen & Party materiaal

Home

Springkastelen

Nieuws

Contact

Huur- en verkoopsvoorwaarden Stephanie De Moor

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door STEVEN VUNK (KBO: BE 0739.970.636) (actief onder de huidige handelsnaam S&S RENT of onder een andere handelsnaam; verder te noemen: “SV”) gedane aanbiedingen en alle overeenkomsten waarbij SV partij is. Eigen voorwaarden van huurders respectievelijk kopers, afnemers en andere contacterende partijen, verder te noemen “wederpartij” zijn niet van toepassing zelfs niet bij verwijzing daarnaar in stukken van de wederpartij.

 

A) VERHUURVOORWAARDEN

 

1. Plaats van verhuur.

 

De afspraak voor verhuur van het goed komt tot stand op het moment dat de wederpartij en SV de overeenkomst tekenen en gaat in naargelang het geval:

 

- Bij afhalen, op het ogenblik dat de wederpartij het gehuurde in ontvangst neemt bij SV.

 

- Bij bezorgen, op het ogenblik dat het gehuurde geladen wordt door SV.

 

2. Aanbiedingen en totstandkoming van overeenkomsten

 

2.1 Alle aanbiedingen zijn, tenzij door SV uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld, vrijblijvend en ongeacht een eventuele aanvaarding door de wederpartij, tenzij in de schriftelijke aanbieding een geldigheidsduur is vermeld en de wederpartij vóór het verstrijken van deze geldigheidsduur het aanbod heeft aanvaard. Indien een geldigheidsduur als zo even bedoeld niet is vermeld dan wel zonder aanvaarding is verstreken zijn aanbiedingen, orders, bestellingen en huuraanvragen voor SV eerst bindend na schriftelijke bevestiging door SV, ondertekening van een hierop betrekking hebbend geschrift door SV of uitlevering of ter beschikkingstelling door SV aan de wederpartij van de aangeboden of bestelde zaken. Eerst na een schriftelijke bevestiging door SV, ondertekening door SV van het hierop betrekking hebbende geschrift of uitlevering of ter beschikking stelling door SV van de aangeboden of bestelde zaken komt een overeenkomst tot stand.

 

2.2 De inhoud van door SV gehanteerde websites, mailings, folders, haar drukwerken, catalogi en prijscouranten binden haar niet, tenzij dit in de overeenkomst uitdrukkelijk is bepaald of hiernaar in de overeenkomst uitdrukkelijk wordt verwezen. Voor onjuistheden of afwijkingen met betrekking tot de prijsstelling, afbeeldingen, tekeningen en vermeldingen van maten en gewichten in door SV uitgebrachte offertes of verstrekte orderbevestigingen kan SV nimmer aansprakelijk worden gehouden.

 

3. Reserveren en annuleren

 

3.1 Het is mogelijk om voor verhuur bestemde zaken bij SV op voorhand te reserveren. Bij het sluiten van de overeenkomsten wordt het tijdstip en de periode waarop de reservering betrekking heeft en waartegen de zaken voor de wederpartij beschikbaar dienen te zijn in onderling overleg bepaald en in de schriftelijke overeenkomst vastgelegd. Indien de wederpartij de gereserveerde zaken niet op het overeengekomen tijdstip en voor de overeengekomen periode afneemt, is de wederpartij desondanks gehouden de volledige huurprijs te voldoen.

 

3.2 Onverminderd het voorgaande kan de wederpartij de reservering vóór het tijdstip van de ter beschikking stelling van de gehuurde zaak, annuleren. Dit dient schriftelijk te gebeuren en de wederpartij zal alsdan de navolgende vergoeding verschuldigd zijn:

 

- 60% van het netto huurbedrag wanneer de annulering plaatsvindt tussen de 59ste en 30ste dag vóór het tijdstip waarop de zaken aan de wederpartij ter beschikking zouden dienen te worden gesteld:

 

- 70% van het netto huurbedrag wanneer de annulering plaatsvindt tussen de 29ste en 10de dag vóór het tijdstip waarop de zaken aan de wederpartij ter beschikking zouden dienen te worden gesteld:

 

- 80% van het netto huurbedrag wanneer de annulering plaatsvindt in minder dan 10 dagen vóór het tijdstip waarop de zaken aan de wederpartij ter beschikking zouden dienen te worden gesteld.

 

4. Einde overeenkomst

 

4.1 De overeenkomst eindigt vóór het verstrijken van de afgesproken huurtermijn lastens de wederpartij, indien de wederpartij tekort schiet in de nakoming van de overeenkomst, in geval van opschorting van betaling, faillissement of gerechtelijke reorganisatie van de wederpartij, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de wederpartij, dan wel, indien de wederpartij een consument is, voorlopig bewind over of ondercuratelestelling of kennelijk onvermogen van de wederpartij. In alle voormelde gevallen kan SV de huurovereenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling beëindigen / als beëindigd beschouwen lastens de wederpartij onverminderd het recht van SV op vergoeding van kosten, nadeel en rente.

 

4.2 In alle in voormeld artikel A) 4.1 genoemde gevallen is SV te allen tijde, zonder enige ingebrekestelling of aankondiging vooraf gerechtigd om het gehuurde bij de wederpartij terug te halen (eigendomsvoorbehoud). De wederpartij machtigt SV bij deze zich toegang tot het gehuurde goed te verschaffen. SV is niet aansprakelijk voor het enig nadeel welke door de wederpartij of door derden, in verband met het terughalen van het goed of het beëindigen van de huurovereenkomst wordt geleden.

 

5. Aansprakelijkheid/Overmacht

 

SV kan nooit aansprakelijk worden gesteld, ook niet na ingebrekestelling, indien zij door overmacht niet, niet juiste of te laat de gehuurde goederen ter beschikking van de wederpartij stelt.

 

6. Huurprijzen

 

De huurprijzen zijn gebaseerd per dag: 's ochtends ophalen/leveren, 's avonds retourneren tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Voor elke dag langer geldt een toeslag van 50% van het dagtarief tot maximaal 2 weken. Na 2 weken is de prijs op aanvraag. De prijzen zijn incl. B.T.W., onderhoud, transport, reinigen en eventueel laden en lossen. De huurprijs wordt bij afhaling of levering van het gehuurde goed voldaan in de vestiging van SV waar de zaken zijn gehuurd en/of waar deze worden geleverd. Indien een prijs wordt gehanteerd op basis van een catalogus van SV, dan is die prijs gebaseerd op de ten tijde van het drukken van de catalogus geldende omstandigheden: deze prijs bindt SV niet.

SV heeft in alle omstandigheden het recht overeengekomen prijzen te verhogen, indien factoren, waarop de prijzen zijn gebaseerd wijzigen. Onder bedoelde factoren zijn onder meer begrepen: wijziging van vrachttarieven, in- en uitvoerrechten of andere heffingen en/of belastingen in binnen- en buitenland, lonen, salarissen, sociale lasten en wisselkoersveranderingen. Als brandstofclausule hanteert SV dat elke € 0,02 brandstofstijging zich vertaalt in een transporttariefstijging van 5%. Referentie hiervoor is de dieselprijs, zoals deze door de oliemaatschappij wordt gepubliceerd elke 1e en 15e van de maand.

 

7. Waarborgsom

 

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal de wederpartij per verhuring een waarborgsom schuldig zijn. De waarborgsom wordt vastgesteld in evenredigheid met de opgegeven huurperiode en de waarde van het gehuurde. Indien de wederpartij verlenging van de overeenkomst wenst, dient de wederpartij uiterlijk op de dag van de verlenging een nieuwe waarborgsom te storten. Indien de wederpartij een waarborgsom niet tijdig betaalt, kan SV de overeenkomst eenzijdig beëindigen / als beëindigd beschouwen lastens de wederpartij, onverminderd het recht van SV op schadevergoeding. De waarborgsom mag door de wederpartij niet beschouwd worden als een vooruitbetaling op de verschuldigde huursom. Bij het einde van de huurovereenkomst kan SV door de wederpartij verschuldigde bedragen, compenseren met de waarborgsom. De waarborgsom wordt teruggegeven indien vaststaat dat de wederpartij aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

 

8. Controle

 

Teneinde problemen te voorkomen, moet de wederpartij onmiddellijk nadat hij het gehuurde in ontvangst neemt, dit controleren. Indien er gebreken, manco’s of andere klachten zijn, dient de wederpartij:

 

a. Direct telefonisch, per fax of e-mail contact op te nemen met SV.

Gebruik van goederen heft het recht om te reclameren op.

 

b. Indien de goederen door de expeditie van SV of de expeditie van derden naar het bedrijf van SV dienen te worden teruggebracht, worden de goederen bij terugkomst in het bedrijf van SV gecontroleerd. Het meenemen van de goederen door de expeditie van SV of de expeditie van derden is niet te beschouwen als een dergelijke controle. Als de wederpartij bij de controle wil zijn, moet hij dit op voorhand , dat wil zeggen bij opgave van de bestelling weergeven, zodat een afspraak kan worden gemaakt voor het tijdstip van de controle (binnen 24 uur na retourname). Als schade, verlies, niet schoonmaken of onjuist verpakken vastgesteld is, zonder dat de wederpartij daarbij aanwezig was, is de controle door SV bindend. SV laat dit binnen 10 dagen (weekend+feestdagen niet meegerekend) nadat de goederen bij SV terug zijn, schriftelijk weten. SV kan dan tot onmiddellijke reparatie of vervanging overgaan en alle kosten aan de wederpartij berekenen.

 

c. Beschadigde huurgoederen of onderdelen waarvan geen herstel meer mogelijk is, worden ten hoogste 10 dagen na de datum waarop de schade gefactureerd wordt ter beschikking van de wederpartij gehouden.

 

9. Schade/Verlies

 

a. Schade die tijdens de huurperiode is ontstaan dient onmiddellijk na ontdekking, doch uiterlijk binnen 48 uur na het ontstaan ervan, aan SV te worden gemeld. De wederpartij verplicht zich de aan het gehuurde goed door zijn toedoen of door omstandigheden die rechtens voor zijn risico komen, ontstane schade aan SV te vergoeden tegen de dagwaarde, dat wil zeggen de huidige nieuwwaarde van 1 stuk verminderd met de afschrijving op basis van leeftijd of het aantal gebruiksuren van het beschadigde dan wel verloren gegane goed, dan wel de kosten die met de reparatie van het van SV gehuurde goed gemoeid zijn. Hetzelfde geldt voor schade aan onderdelen en/of toebehoren van het van SV gehuurde goed. Daarnaast blijft de huurder aansprakelijk voor alle overige dientengevolge door SV geleden schade.

 

b. Voor zoekgeraakte zaken, waarvoor door SV reeds de dagwaarde aan de wederpartij berekend is en die later alsnog door de wederpartij gevonden en teruggebracht worden, dient de wederpartij de verschuldigde huurprijs te betalen. Deze wordt door SV in mindering gebracht op de aan de wederpartij terug te betalen vergoeding van de dagwaarde.

 

c. SV is niet aansprakelijk voor schade, die is geleden door de wederpartij of door derden die via of door de wederpartij met het gehuurde goed in aanraking komen, die ontstaan is door of in verband met het gehuurde goed. De wederpartij zal SV vrijwaren voor eisen van derden op grond van schade in verband met het gehuurde goed.

 

d. SV verklaart dat er ten behoeve van WAM plichtige objecten een aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten welke voldoet aan de bij of krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen gestelde eisen. Voor rekening van de huurder, die SV vrijwaart, komt evenwel:

 

-  schade aan derden die weliswaar door verzekeraar op grond van voornoemde wet wordt vergoed doch terzake waarvan krachtens de polisvoorwaarden geen dekking is. Dit doet zich bijvoorbeeld voor indien de bestuurder onder invloed van alcohol of drugs heeft verkeerd ten tijde van het ontstaan van de schade.

 

- Het in de aansprakelijkheidspolis genoemde eigen risico.

 

e. De wederpartij wordt aansprakelijk gehouden, ongeacht of hij aan het verlies, diefstal of het onbruikbaar of waardeloos maken van het gehuurde goed, onderdelen en/of toebehoren schuld heeft. De wederpartij is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal van de gehuurde goederen, gezien het feit dat de wederpartij een teruggaafplicht heeft, welke niet wordt opgeheven, zelfs niet door toeval, of ingreep van een derde.

 

10. Expertise

 

De door SV gemaakte expertise ten behoeve van het vaststellen van schade, reparatie en reinigingskosten aan het gehuurde goed, komt rechtstreeks voor rekening van de huurder. De wederpartij verklaart zich er op voorhand mee akkoord te gaan dat bij een door SV geschat schadebedrag van € 1.135,00 of meer, een expertise op kosten van de wederpartij wordt uitgevoerd door een SV aangewezen erkend expertisebureau en bij een schade beneden € 1.135,00 expertise wordt uitgevoerd door SV.

 

11. Gebruik en onderhoud

 

De wederpartij stemt er mee in het gehuurde goed op het overeengekomen tijdstip bij SV terug te bezorgen in dezelfde staat als waarin zij het gehuurde goed heeft ontvangen bij aanvang van de huur. Extra arbeidstijd door onvoldoende sorteren of niet reinigen wordt aangerekend.

 

12. Verplichtingen van de wederpartij

 

De wederpartij aanvaardt SV altijd toegang tot het gehuurde goed te verschaffen, aanspraken van derden op het gehuurde af te wijzen en SV hiervoor te vrijwaren. Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden mag uitsluitend met schriftelijke toestemming van SV. De wederpartij mag het gehuurde niet vervoeren of doen vervoeren naar een ander adres als omschreven op de overeenkomst. De wederpartij of de derde dient SV onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op roerende of onroerende goederen van wederpartij of de derde of op het onderhavige gehuurde of indien op enig andere wijze de eigendomsrechten van SV dreigen te worden aangetast.

 

13. Boetes, belastingen

 

De wederpartij verklaart zich akkoord om alle lasten, belastingen en boetes die voortvloeien uit het gebruik van verhuurmateriaal door hem of derden, te zullen betalen.

 

14. Risico laden-lossen

 

De wederpartij draagt gedurende de gehele huurperiode, dus ook tijdens transport dat door hemzelf wordt verricht, het risico voor verlies of beschadiging van het gehuurde. De wederpartij is verplicht de gehuurde goederen te verpakken en te laden in overeenstemming met de aard van de goederen en de wijze van transport. Dit geldt eveneens voor wederpartij die de goederen door SV aangeleverd krijgt in containers en zelf lossen en weer laden. De goederen dienen zorgvuldig geladen te worden zodanig dat er tijdens transport geen schade kan ontstaan door verschuiven of omvallen van de lading. Immers, bij oplading wordt SV niet geacht de goede lading met het oog op transport te controleren gezien het feit dat de controle in het bedrijf van SV gebeurt. Indien op verzoek van de wederpartij het laden/lossen van het gehuurde gebruik wordt gemaakt van de diensten van werknemers of onderaannemers van SV, geschiedt dit geheel voor eigen risico van de wederpartij.

 

15. Terugbrengen

 

Als de gehuurde goederen niet terstond na het verstrijken van de huurtermijn bij SV worden teruggebracht, verkeert de wederpartij van rechtswege in verzuim. De wederpartij is alsdan een schadevergoeding aan SV verschuldigd, welke schadevergoeding bestaat uit twee maal de huurprijs voor iedere dag dat de huurder nalaat om het goed na het verstrijken van opgenoemde termijn van SV te retourneren De wederpartij kan nooit eigenaar van het gehuurde goed worden. Indien de wederpartij zicht opzettelijk het gehuurde goed toe-eigent is er sprake van verduistering of diefstal van het geduurde goed. De huurovereenkomst wordt door het niet tijdig retourneren van de gehuurde goederen aan SV niet verlengd, hoewel het risico volledig bij de wederpartij blijft.

 

16. Hulp aan de chauffeur

 

Indien SV en de wederpartij overeengekomen zijn dat de goederen door (werknemers of medewerkers van) SV bij de wederpartij afgeleverd en/of opgehaald zullen worden, dient de wederpartij behulpzaam te zijn bij het lossen en/of laden van het goed op de plaats waarvan partijen overeengekomen zijn dat SV de goederen zal afleveren en/of zal ophalen, behoudens schriftelijk vastgelegde anders luidende afspraken. Indien de wederpartij niet voorziet in de noodzakelijke hulp bij het lossen en/of laden van de goederen komen de hierdoor ontstane kosten voor rekening van de wederpartij.

 

17. Bezorgen en afhalen

 

a. Het bezorgen en afhalen van de verhuurde goederen wordt door SV gepland tussen 08.00 en 18.00 uur. Wanneer wederpartij het bezorgen en afhalen op een afgesproken tijdstip wil laten plaatsvinden wordt hiervoor een extra toeslag van 50% op de normale transportkosten berekend. SV bezorgt uitsluitend op de begane grond. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat een gevolmachtigd iemand gedurende de afgesproken bezorgdag aanwezig is voor het in ontvangst nemen van het gehuurde goed. Zo niet dan heeft SV het recht om het gehuurde mee terug te nemen. De hierdoor ontstane kosten zijn voor rekening van de wederpartij. SV kan erachter ook de goederen afleveren, doch bij verschil van mening of de afgifte al dan niet in het overeengekomen aantal, of in overeengekomen staat heeft plaatsgehad, rust op de wederpartij uitdrukkelijk de last van het bewijs dat de huurgoederen niet zijn afgegeven in het overeengekomen  aantal of  de overeengekomen staat.

 

b. Indien partijen afspreken dat SV het gehuurde goed moet komen ophalen, dient de wederpartij ervoor te zorgen dat hij tenminste 48 uren tevoren (weekend en feestdagen niet meegerekend) aan SV heeft medegedeeld dat SV het verhuurde goed kan komen halen. De wederpartij blijft verantwoordelijk voor het gehuurde goed totdat dit door SV is opgehaald.

 

c. De goederen dienen op de ophaaldag vanaf 08.00 uur gesorteerd, gereinigd, geordend en gestapeld, op de begane grond gereed te staan. De emballage die bij de huurgoederen horen blijven bij de wederpartij  t.b.v. de kwaliteit. Zijn de goederen niet in gereedheid gebracht voor transport, dan dient de wederpartij de extra kosten die voor SV hierdoor zijn ontstaan te vergoeden. Deze extra kosten bestaan uit het berekenen van de huurprijs die per dag voor het gehuurde goed wordt berekend, zonder dat hiermee de huurovereenkomst wordt verlengd, alsmede de extra transportkosten.

 

d. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat iemand gedurende de afgesproken ophaaldag aanwezig is voor de teruggave. Zo niet dan kan SV toch de goederen terugnemen. Doch bij verschil van mening of het gehuurde goed al dan niet in het juiste aantal of in goede staat is teruggegeven, rust op de wederpartij uitdrukkelijk het bewijs dat de teruggave in het juiste aantal en de goede staat heeft plaatsgehad.

 

18. Betaling

 

Altijd contant bij het retourneren van het gehuurde goed. Betaling kan ook door voldoening van de van SV afkomstige facturen. Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum voldaan te worden, zonder enig recht op korting of verrekening. Na 14 dagen is 2% kredietbeperking van toepassing. Indien de wederpartij zijn betalingsverplichting niet binnen 14 dagen na factuurdatum nakomt, verkeert hij van rechtswege in verzuim. In geval van voornoemd verzuim kan SV de huurovereenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling beëindigen / als beëindigd beschouwen en de gehuurde zaken terstond terughalen. Alle hiermee gemoeide kosten en dientengevolge door SV geleden schade komt voor rekening van de wederpartij.

 

19. Incasso

 

In geval de wederpartij niet binnen de in voormeld artikel A) 18 vermelde dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft SV van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling recht op 10% intrest op de onbetaalde bedragen vanaf de vervaldag der onbetaalde facturen en op 10% schadevergoeding (met een minimum van € 340,00) berekend op de onbetaalde factuurbedragen. De termijn voor een bezwaar tegen de rekening verstrijkt 10 dagen na factuurdatum. Zonder schriftelijke toestemming van SV is de wederpartij niet bevoegd tot verrekening dan wel opschorting van de nakoming van de op haar rustende betalingsverplichting.

 

20. Verzekering en de mogelijkheid tot afkoop

 

20.1 Ingeval de kredietwaardigheid van de wederpartij voor SV aanleiding vormt te vrezen dat de wederpartij niet in staat zal zijn eventueel aan de van SV gehuurde zaken ontstane schade te vergoeden, is SV uitdrukkelijk gerechtigd om van de wederpartij te verlangen dat zij een verzekering voor eventuele schade aan de van SV gehuurde zaken afsluiten, waarin SV als uitkeringsgerechtigde wordt opgenomen (oftewel een dekkingsbevestiging). SV is gerechtigd de afgifte aan de wederpartij van de door haar gehuurde zaken op te schorten, totdat de wederpartij enig bewijsstuk aan SV kan overleggen waaruit blijkt dat zijn voor eventuele schade aan de van SV gehuurde zaken is verzekerd. Gedurende de periode dat SV om opgenoemde reden de afgifte van de zaak opschort, blijft de wederpartij onverminderd gehouden de huursom te voldoen. SV heeft in voorkomend geval eveneens het recht om de huurovereenkomst van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling te ontbinden / ontbonden te beschouwen lastens de wederpartij zonder dat hiervoor een beslissing van de Rechter nodig is, onverminderd het recht van SV op vergoeding van kosten, nadeel en rente.

 

20.2 SV biedt de wederpartij de mogelijkheid om eventuele schade aan het gehuurde goed vooraf af te kopen. Afkoop van schade is niet voor alle zaken mogelijk. De voorwaarden van deze schadeafkoopregeling alsmede de voorwaarden van de brand/diefstaldekking kan de wederpartij bij SV bekomen.

 

21. Geschillen

 

Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van of voortvloeien uit, een met SV gesloten overeenkomst zullen uitsluitend worden berecht door de rechtbanken te Oudenaarde, en kunnen enkel volgens het Belgische proces –en materiële recht worden beslecht.

 

B) VERKOOPVOORWAARDEN

 

1. a) De offertes van SV blijven geldig voor een periode van 15 kalenderdagen. De offertes en de eventueel bijgevoegde documenten blijven eigendom van SV en dienen op eenvoudig verzoek teruggegeven te worden.

 

b) Alle bedragen zijn exclusief lasten en belastingen. Deze vallen steeds ten laste van de wederpartij.

 

2. Leveringstermijnen zijn slechts indicatief en binden SV niet.

 

3. a) De wederpartij verklaart en erkent volledig en grondig voorafgaand aan zijn bestelling / aankoop te zijn geïnformeerd door SV over het goed dat hij bij SV heeft besteld / aangekocht.

 

b) Klachten over eender welke non-conformiteit met betrekking tot de goederen of de levering ervan, dienen per aangetekend schrijven te worden gericht aan SV, en zijn niet meer ontvankelijk vanaf 8 kalenderdagen na levering van de goederen.

 

4. Zolang SV niet integraal werd betaald door de wederpartij, blijven de door SV geleverde goederen uitsluitend SV’s eigendom, dat wil zeggen uitgestelde eigendomsoverdracht, ook t.a.v. derden en zeker in het geval van faillissement van de opdrachtgever, principe dat pas wordt opgeheven door voldoening van alles wat SV toekomt. Alle hiermee gemoeide kosten en dientengevolge door SV geleden schade komt voor rekening van de wederpartij.

 

5. De facturen van SV zijn contant betaalbaar. Betaling kan ook door voldoening van de van SV afkomstige facturen. Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum voldaan te worden, zonder enig recht op korting of verrekening. Na 14 dagen is 2% kredietbeperking van toepassing. Indien de wederpartij zijn betalingsverplichting niet binnen 14 dagen na factuurdatum nakomt, verkeert hij van rechtswege in verzuim en heeft SV van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling recht op 10% intrest op de onbetaalde bedragen vanaf de vervaldag der onbetaalde facturen en op 10% schadevergoeding (met een minimum van € 340,00) berekend op de onbetaalde factuurbedragen. De termijn voor een bezwaar tegen de rekening verstrijkt 10 dagen na factuurdatum. Zonder schriftelijke toestemming van SV is de wederpartij niet bevoegd tot verrekening dan wel opschorting van de nakoming van de op haar rustende betalingsverplichting.

 

6. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van of voortvloeien uit, een met SV gesloten overeenkomst zullen uitsluitend worden berecht door de rechtbanken te Oudenaarde, en kunnen enkel volgens het Belgische proces –en materiële recht worden beslecht.

S&S RENT  •  Stephanie De Moor  •  Misweg 24  •  9700 Oudenaarde-Eine  •  Tel. 0473 35 67 47  •  info@springkastelenoudenaarde.be